Možnosti studia

Pokud studujete střední školu a uvažujete o dalším studiu na vysoké škole, nabízíme vám studijní programy v mnoha možných kombinacích. Osm fakult poskytuje vzdělání v oblastech humanitních, společenskovědních, uměnovědných, přírodovědných, lékařských, zdravotnických, studovat můžete také např. teologii, právo, tělesnou výchovu a sport. Seznam všech programů najdete v katalogu. Fakulty také umožňují studium více zaměření zároveň, a to i mezi různými fakultami. Studovat lze v prezenční, nebo v kombinované formě studia. Pro zájemce o studium z řad těch, kdo již na vysoké škole vystudovali a mají zájem si rozšířit své vzdělání, nabízíme další bakalářské studium, nebo navazující studium magisterské a doktorské.

Studijní programy uskutečňované UP jsou dostupné i pro osoby se ZP, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. V případě jakéhokoli dotazu týkajícího se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, tel. 585 635 323.

Pestrá nabídka zahrnuje i kurzy celoživotního vzdělávání. Na Univerzitě Palackého se mohou vzdělávat i senioři na Univerzitě třetího věku a studium na vysoké škole si mohou vyzkoušet děti na Dětské univerzitě.

Stupně studia

 • Bakalářský program je přípravou na  navazující magisterský program nebo na výkon povolání. Standardní doba studia je 3 až 4 roky. Absolventům se uděluje titul Bc. (bakalář).
 • Navazující magisterský program navazuje na bakalářský program. Trvá 2 až 3 roky.
  Absolventům se uděluje titul Mgr. (magistr).
 • Magisterský program - pokud studium nenavazuje na bakalářský program, je pak standardní délka studia 5 až 6 let. Absolventům se uděluje titul Mgr. (magistr), MUDr. (doktor medicíny), MDDr. (zubní lékař).
  Absolventi s titulem Mgr. poté mohou projít rigorózním řízením a získat tzv. „malý doktorát“ – JUDr. (doktor práv), PhDr. (doktor filozofie), RNDr. (doktor přírodních věd), ThLic. (licenciát teologie).
 • Doktorský program – je zaměřen na vědeckou a výzkumnou činnost, standardní délka studia je 3 až 4 roky. Úspěšným absolventům se uděluje titul Ph.D. (doktor).

Prezenční a kombinované studium

Univerzita Palackého poskytuje velkou variabilitu pro různé kombinace a formy studia, poskytuje vám tedy velký prostor jak si své studium můžete samostatně zorganizovat. Prezenční studium je nejběžnější forma vysokoškolského studia, při které se vyžaduje pravidelná osobní přítomnost studentů při výuce. Kombinovaná forma studia vám umožní studovat vysokou školu např. při zaměstnání. Studenti docházejí na výuku méně často než při prezenčním studiu, přičemž výuka obvykle probíhá v pátek nebo sobotu. Dříve se pro tuto formu studia používaly pojmy „dálkové“ nebo „distanční“ studium.

Akreditované programy

Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akreditaci. Co to pro vás znamená? Především zkvalitnění vašeho studia a více možností ve zkombinování toho, co chcete studovat.

Nově si můžete vybírat z široké studijní nabídky, a to jak z jednooborových studií, tak z nových samostatných studijních programů (completus) či z programů se specializací. Můžete ale také zkombinovat různá zaměření ve dvou studijních programech. To v praxi znamená, že program maior (tzv. hlavní program) doplníte programem minor (tzv. vedlejší program). Dejte ale při výběru a vyplňování přihlášky velký pozor na to, že závěrečnou práci budete v tomto případě psát jen v programu maior a nejde to během studia změnit! 

Chcete-li se věnovat do hloubky jednomu studijnímu zaměření, volíte z:

 • jednooborové studium,
 • completus - samostatný studijní program,
 • studijní program se specializací.

Chcete-li se při studiu orientovat na dvě studijní zaměření, volíte ze dvou studijních programů, které budou sdruženy jako:

 • maior (hlavní studijní program se závěrečnou prací, ke kterému si přibíráte studijní program minor).
 • minor (vedlejší studijní program bez závěrečné práce, nelze studovat samostatně).

Jelikož nové studijní programy stále aktualizujeme, doporučujeme, abyste průběžně sledovali Katalog studijních programů a oborů.

Časové nároky a variabilita

Prezenční studium vám dává obecně mnohem větší svobodu při individuální volbě předmětů. Při prezenčním studiu může výuka probíhat kterýkoliv všední den, dopoledne i odpoledne a její převážná část je organizována formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxí, laboratorních prací a dalších forem. Naproti tomu kombinované studium je spojené hlavně se samostudiem. Na Univerzitě Palackého funguje tzv. kreditový systém, což znamená, že každý předmět nebo seminář je ohodnocen určitým počtem kreditů, které získáte po jeho absolvování. Kredity se vám tak sčítají, abyste dosáhli požadovaného počtu kreditů na konci roku a postoupili do dalšího ročníku.

Studenti ze Slovenské republiky

Nedílnou součástí akademické obce jsou i studenti ze Slovenska, kterých na olomoucké univerzitě studuje přes 1200. Většinu slovenských studentů láká nejen prostředí historické Olomouce jako univerzitního města, ale také výborné dopravní spojení ze Slovenska, ale především možnost studovat u nás za stejných podmínek jako čeští studenti. Standardní doba studia je tedy zdarma a navíc mají slovenští studenti nárok na ubytovací stipendium 30 EUR měsíčně (viz Stipendijní řád). Kromě toho lze během studia dosáhnout i na další stipendia. Slovenští studenti navíc mohou ve výuce komunikovat v rodném jazyce a ve slovenštině psát i seminární či diplomové práce. Připočteme-li k tomu genius loci Olomouce a mezinárodní prostředí Univerzity Palackého, je pochopitelné, proč se tolik slovenských maturantů rozhoduje pro studium právě u nás.

Studium v zahraničí

Studenti UP se mohou v rámci svého řádného studia zúčastnit prostřednictvím programu Erasmus+ studijního pobytu na evropských univerzitách (3 až 12 měsíců). Studium v USA nabízí Merillův program, možnosti studia v zahraničí můžete mít i jako účastníci programů CEEPUS, Study Abroad Program a dalších.

Kurzy (nejen) pro uchazeče