Celoživotní a další vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je již tradičně součástí vzdělávací činnosti Univerzity Palackého v Olomouci, která nabízí programy v rámci celoživotního vzdělávání i rozmanité kurzy jak v oblasti profesního (kompetenčního), tak zájmového vzdělávání. Do tohoto typu učení se řadí veškeré vzdělávací aktivity realizované po celý život s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a kvalifikovanost z hlediska osobního, občanského, sociálního i profesního života. Toto vzdělávání probíhá na jednotlivých fakultách a součástech Univerzity Palackého v Olomouci. Na portále celoživotního a dalšího vzdělávání naleznete přehled aktuálních programů a kurzů na UP, online poradenství pro zájemce – nejen pro jednotlivce, ale také pro firmy či jiné instituce hledající různé příležitosti v oblasti celoživotního učení.

Nabízíme:

  • Programy specializačního vzdělávání
  • Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
  • Programy dalšího vzdělávání
  • Programy zájmového vzdělávání
  • Programy rekvalifikačního vzdělávání
  • Tematické vzdělávání
  • Vzdělávání Univerzity třetího věku

Podrobné informace na www.czv.upol.cz.

Univerzita třetího věku

Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytují starším občanům (nad 50 let) vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské (univerzitní) úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností, byť také orientovaných na tuto populaci. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul.

Univerzita třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci je nejstarší univerzitou svého druhu v naší republice, vznikla již v roce 1986 jako první v tehdejším Československu. Postupně se stala nedílnou součástí vzdělávacích, vědeckovýzkumných a společensko-kulturních aktivit Univerzity Palackého. Univerzita třetího věku při Univerzitě Palackého je organizována a realizována na seriózním odborném základu, což je jistě zárukou její další úspěšné budoucnosti.

Podrobné informace na www.u3v.upol.cz.

Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání jako forma je specifická organizací výuky. Je to multimediální forma řízeného studia, v němž jsou vyučující a konzultanti v průběhu vzdělávání trvale nebo převážně odděleni od vzdělávaných. Multimediálnost zde znamená využití všech distančních komunikačních prostředků, kterými lze prezentovat učivo, tj. tištěné materiály, magnetofonové a magnetoskopické záznamy, počítačové programy na disketách či CD nosičích, telefony, faxy, elektronická pošta, rozhlasové a televizní přenosy, počítačové sítě. V souvislosti s touto formou vzdělávání je v současné době aplikovaná e-learningová podpora (využití specializovaných softwarových nástrojů, podporujících vlastní vzdělávací proces a organizaci výuky a sítí).

Tato technologie je použitelná pro každý druh vzdělávání, od krátkých kurzů až po graduální studijní programy a jeho účastníkem může být každý člověk (obecně bez rozdílu věku, v praxi od 18 let), pokud je schopen na odpovídající úrovni samostatně studovat, ovládá informační a komunikační technologie a má vlastní zodpovědnost za vzdělávací postup a cíl, kterého chce dosáhnout.

Dětská univerzita

Dětská univerzita je unikátní příležitost pro děti ve věku 8-12 let vyzkoušet si studium na vysoké škole a nahlédnout pod pokličku nejrůznějších vědních oborů. Dětští posluchači absolvují deset interaktivních přednášek z nejrůznějších vysokoškolských oborů. Zábavnou formou tak získají zajímavé poznatky, které je může inspirovat k další životní dráze. Cyklus přednášek je zakončen slavnostním aktem promoce, kdy děti získávají diplom. Podrobnější informace najdete na webových stránkách Pevnosti poznání.